Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tato kupní smlouva k nákupu a prodeji reklamních magnetů(dále jen „Smlouva“) je uzavřena v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), mezi prodávajícím Zlato Všem s.r.o. se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 05917158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 272961 zastoupená jednatelem Mariánem Staňkem, bankovní spojení: Fio Banka, a.s., č. účtu 2801185323/2010 a kupujícím, kterým si objedná reklamní magnety prostřednictvím vyplnění nákupního košíku pod kategorií Se zlatem na www.zlatovsem.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Prodávající je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, přičemž prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 
1.2. Kupující má zájem o koupi sad(y) reklamních magnetů od prodávajícího za podmínek stanovených dále v této Smlouvě. Součástí každého magnetu je půl gramu zlata. Zlato je připnuto ze zadní strany magnetu a dá se odepnout. Velikost magnetu je 56 mm a na přední straně je umístěno logo, značka či název firmy v souladu se zákonem o reklamě. Název firmy je dojednán telefonicky po odeslání objednávky. Zlato má 14 karátů a je v ryzosti 585/1000. Jeho ryzost lze ověřit u puncovního úřadu v Praze, kde lze zboží také předat Kupujícímu.


2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při uzavírání jednotlivých nákupů sad(y) reklamních magnetů specifikovaného v článku 1 odstavec 1.2 této Smlouvy.
2.2. Potvrzení o přijetí objednávky bude Prodávajícím Kupujícímu zasláno vždy elektronicky s uvedením množství zakoupených sad včetně pokynů k platbě a celkové ceny.
 
3. OBJEDNÁVKA
3.1. K uzavření Kupní smlouvy dojde na základě vyplnění množství sad(y) pod kategorií Se zlatem, které Kupující vloží do nákupního košíku a klikem na Odeslat objednávku objedná. Kupující může toto učinit kdekoliv, kde je připojení k internetu. Nezbytným předpokladem pro přijetí objednávky je zároveň vyslovení souhlasu s těmito obchodními podmínkami a dle GDPR s ochranou osobních údajů.
3.2. Objednávka je přijata Prodávajícím zasláním pokynů k platbě za objednaný počet sad reklamních magnetů na email Kupujícího.
3.3. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím bude probíhat výhradně prostředkem komunikace na dálku bez současné fyzické přítomnosti obou dvou stran. Kupujícím bude objednávka vyplněna a odeslána Prodávajícímu prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu klikem na tlačítko Odeslat objednávku(poslední krok v objednávkovém procesu) na webu www.zlatovsem.cz. Pro elektronickou komunikaci využívá Kupující email Prodávajícího, kterým je zlato@zlatovsem.cz a dále také komunikaci po telefonu. Po přijetí Vaší objednávky se Vám také telefonicky ozveme z čísla 770 635 000 ohledně dojednáním potisku magnetu.
 
4. TERMÍN A ZPŮSOB DODÁNÍ 
4.1. Prodávající se zavazuje dodat reklamní magnety Kupujícímu do 15 pracovních dní od úhrady ceny za objednané magnety. Kupující si může převzít magnety osobně v provozovně společnosti, která je na Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 nebo mu jsou magnety zaslány poštou. Doprava je v ceně objednávky, zboží je vždy pojištěné a je také součástí objednávky.
 
5. KUPNÍ CENA
5.1. Cenu uvedenou v objednávce Prodávající garantuje po dobu dvou dnů od přijetí objednávky.
5.2. Prodávající má v případě razantního nárůstu ceny zlata právo objednávku zrušit. Kupující si v tomto případě může magnety opět objednat, ale již dle nové ceny.
5.3. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu za objednané magnety ve výši uvedené v nákupním košíku převodem na účet Prodávajícího uvedený v pokynu k platbě, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení Prodávajícím přijaté objednávky. V případě, že úhrada nebude řádně a včas provedena, je Prodávající oprávněn objednávku zrušit.

6. TRVÁNÍ SMLOUVY
6.1. Tato kupní smlouva se uzavírá v den odeslání objednávky a protože se jedná o zakázkovou výrobu, nelze jí vypovědět.
6.2. Kupujícímu se stává vlastníkem zboží po jeho úhradě a převzetí.

 
7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU
7.1. Případný spor mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší obě dvě strany dohodou.
7.2. Nedá-li se vzniklý spor řešit dohodou, řeší smluvní strany spor v souladu se zákonem u příslušné České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/12, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, www.coi.cz
 
 
8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Kupující prohlašuje, že postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. chrání osobní data Kupujícího před zneužitím a neposkytuje je třetí straně přičemž Kupující objednáním reklamních magnetů souhlasí s poskytnutím svých údajů Prodávajícímu. Osobní data mohou být využita pouze Prodávajícím a to pro účely řádného fungování systému, řádné komunikace s Kupujícím a pro statistického potřeby Prodávajícího. Registrací na našem webu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle GDPR.
8.2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je důkazem i projevem jejich pravé a svobodné vůle.
8.3. Kupující akceptuje skutečnost, že veškeré vystavené účetní doklady jsou zasílány elektronicky prostřednictvím e-mailů(není-li sjednáno jinak).